Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.pelotony.com a prodávajícím je společnost Citybikes s.r.o., se sídlem Srnčí 2176/5, 25101Říčany u Prahy, IČO 27425622, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116182. Kontaktní údaje:

 • Adresa: nám. Svatopluka Čecha 3, 101 00, Praha 10
 • Email: info@peletony.com
 • Telefon: +420-773052552

1.2. Zákazníkem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která při respektování těchto podmínek uzavře s prodávajícím kupní smlouvu (provede nákup zboží) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pelotony.com.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také „občanský zákoník“), a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Registrace (zákaznický účet)

2.1. Prodávající umožňuje na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě přistupovat do zákaznického účtu. Při registraci je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a aktualizovat je v případě jejich změny. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.2. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující však může objednávat zboží také bez registrace.

2.3. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailová adresa) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

3. Objednání zboží

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu (většina návodů k použití zboží je k dispozici také v internetovém obchodě). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li dále uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě – uvedené neplatí zejména v případě zboží, které není na skladě nebo které má být dodáno prodávajícímu ze strany výrobce (distributora). Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Sleva z kupní ceny zboží platí pouze do konce akce vyhlášené prodávajícím nebo vyprodání množství zboží určeném prodávajícím. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné, když údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení a další). Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

3.5. Objednávku prostřednictvím internetového obchodu může kupující provést jako registrovaný i neregistrovaný zákazník.

3.6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu potvrzení o obdržení objednávky, které je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí přijetí objednávky a zahájení jejího zpracování – tímto je uzavřena kupní smlouva. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení dle předchozí věty. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo emailovou adresu prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. V případě, že by došlo k neočekávaným změnám termínu, resp. podmínek dodání zboží, nebo některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (včetně uvedené ceny zboží), nebo došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, bude kupující kontaktován za účelem dohody nad dalším postupem. V těchto případech není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Pozměněná nabídka prodávajícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu, např. na jeho emailovou adresu. Jestliže pozměněnou nabídku dle předchozí věty kupující bez zbytečného odkladu neakceptuje, je prodávající oprávněn nabídku zrušit (odstoupit od ní).

3.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

3.10. Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Ty jsou kupujícímu zasílány pokaždé, když v internetovém obchodu nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem v internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujícího a analýz tržního postavení prodávajícího je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz společnost Heureka Group a.s.; tomu mohou být pro tyto účely předány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude kupujícímu dotazník dále zasílán.

4. Platba za zboží

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.2. Objednané zboží, včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • a) dobírkou – platba v hotovosti při doručení zboží (může být účtován poplatek) – poté je kupní cena splatná při převzetí zboží;
 • b) převodem – kupující bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet prodávajícího u Fio banka, a.s., č. 2100968763 / 2010 (platby v CZK) nebo č. 2601081976 / 2010 (platby v EUR) ve lhůtě splatnosti (obvykle 7 dnů od uzavření kupní smlouvy); po připsání příslušné částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce;
 • c) převodem přes službu GoPay – kupující bude přesměrován do internetového bankovnictví své banky, kde postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Po připsání příslušné částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce;
 • d) platební kartou on-line – prostřednictvím platební brány GoPay, kdy kupující postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb;
 • e) v hotovosti nebo platební kartou – při osobním odběru v odběrném místě (prodejna Citybikes) nebo ve výdejně zásilek.

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího spotřebitele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu prodávajícímu ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.5. Existuje-li taková zákonná povinnost, poté podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího po vyřízení objednávky prodávajícím.

5. Dodaní zboží

5.1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li zboží doručováno mimo území České republiky, bude kupující o nákladech spojených s balením a dodáním zboží informován prodávajícím.

5.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží v internetovém obchodě z následujících možností (podrobnosti jsou zveřejněny v internetovém obchodě):

 • a) na adresu uvedenou kupujícím v objednávce,
 • b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího – nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího.

5.4. Je možné sjednat také osobní doručení technikem (zejména v případě objednání jízdního kola z důvodu seřízení). Tato služba je omezena pouze na doručení po Praze. Doručování probíhá zpravidla jednou týdně, vždy ve čtvrtek (po předchozí dohodě s kupujícím) a je zpoplatněna.

5.5. Zboží, které je označeno SKLADEM, je dodáváno obvykle do 1-3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Zboží, které je označeno SKLADEM U DODAVATELE, je dodáváno obvykle do 3-5 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak (expedice probíhá 2. - 3. den od objednání). V případě, že by došlo k neočekávaným změnám termínu dodání zboží, bude kupující informován o nejbližším možném dodání zboží. V mimosezóně (listopad-únor) se dodací lhůty zboží označeného SKLADEM U DODAVATELE mohou prodloužit až na týden vzhledem k delšímu plnění velkoobchodních košíků.

5.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že z důvodů na straně kupujícího není možné zboží doručit, má prodávající právo na náhradu škody ve výši odpovídající nákladům na dopravu a balnému.

5.7. Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí s prodávajícím problém konzultovat. Pokud je zásilka viditelně poškozená, zboží není kupující povinen převzít. Je však nutné s dopravcem sepsat reklamační protokol. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

6. Reklamace

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a (je-li kupující spotřebitelem) § 2161 až 2174 občanského zákoníku a (je-li kupující spotřebitelem) zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má také právo od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující spotřebitel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, zakoupil-li zboží kupující spotřebitel, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Záruka na akumulátory (baterie) se řídí podmínkami výrobce a mohou se lišit. V sadě ElectroKit a u elektrokol Kolos, Columbus Antilope, Ready, Connect, Messenger a Edison je záruční doba 24 měsíců na "nechemické" části baterie (obal baterie, elektronika, nabíječka apod.). U "chemické" části akumulátoru (články baterie) je poskytována garance životnosti 12 měsíců a max. 800 nabíjecích cyklů (podle toho, co nastane dříve). Tato záruka se vztahuje na poruchy jednotlivých článků a řídící jednotky BMS. Záruka se nevztahuje na celkové opotřebení všech článků vlivem používání nad rámec celkového garantovaného počtu 800 nabíjecích cyklů. Záruka se také obecně nevztahuje na nesprávné zacházení s baterií, např. "podbité" baterie, kdy baterie má nižší než nominální hodnotu napětí (např. v důsledku uskladnění nenabité baterie na delší dobu v průběhu zimní sezony).

6.7. Je-li však na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

6.8. Kupující je povinen věnovat pozornost „Návodu k obsluze/záručnímu listu“ přikládaného ke zboží, který podrobněji popisuje závady, které je možné reklamovat a podmínky uplatnění záruky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z nesprávného používání produktů, nedodržení uživatelských instrukcí, zanedbání údržby, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6.9. Právo kupujícího na reklamaci zboží se nepoužije zejména u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

6.10. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat (a) výměnu za nové zboží, (b) opravu zboží, je-li to z povahy zboží možné, (c) přiměřenou slevu z kupní ceny, (d) odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména u vady představující podstatné porušení kupní smlouvy. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.11. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy zejména (a) pokud má zboží vadu, která představuje podstatné porušení kupní smlouvy, (b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, nebo (c) při větším počtu vad zboží.

6.12. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží, (b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady, (c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.13. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.14. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6.15. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.16. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupují od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vadu vytknout, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost/samostatný výkon svého povolání jako spotřebitel (dále také „kupující spotřebitel“), má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v tomto článku. Body 2., 3. a 5. tohoto článku obchodních podmínek se vztahují pouze na kupujícího spotřebitele.

7.2. Odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto článku lze ve lhůtě 14 dnů

 • a) ode dne převzetí zboží,
 • b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

7.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto článku:

 • a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • d) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • e) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • f) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

7.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

7.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je vložen na konci tohoto článku. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7.6. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, změny ceny zboží (kterou kupující neakceptuje) anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7.12. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Formulář odstoupení od smlouvy

8. Mimosoudní řešení sporů, kontrola činnosti

8.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu.

8.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, email: adr@coi.cz. Rovněž je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny v internetovém obchodě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.8. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.7.2022