Obchodné podmienky

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.pelotony.com a prodávajícím je společnost Citybikes s.r.o., se sídlem Nádražní 162, Pyšely, IČO 27425622, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116182. Kontaktní údaje:

 

-        Adresa: nám. Svatopluka Čecha 3, 101 00, Praha 10

-        Email: info@peletony.com

-        Telefon: +420-840 888 899

 

1.2. Zákazníkem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která při respektování těchto podmínek uzavře s prodávajícím kupní smlouvu (provede nákup zboží) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.pelotony.com.

 

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také „občanský zákoník“), a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

 

2.  Registrace (zákaznický účet)

 

2.1. Prodávající umožňuje na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě přistupovat do zákaznického účtu. Při registraci je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a aktualizovat je v případě jejich změny. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.2. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující však může objednávat zboží také bez registrace.

 

2.3. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2.4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailová adresa) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

2.6. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 

 

3. Objednání zboží

 

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.3. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu (většina návodů k použití zboží je k dispozici také v internetovém obchodě). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li dále uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě – uvedené neplatí zejména v případě zboží, které není na skladě nebo které má být dodáno prodávajícímu ze strany výrobce (distributora). Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. Sleva z kupní ceny zboží platí pouze do konce akce vyhlášené prodávajícím nebo vyprodání množství zboží určeném prodávajícím. Toto ustanovení nevylučuje uzavření kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.4. Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné, když údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři (zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení a další). Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů.

 

3.5. Objednávku prostřednictvím internetového obchodu může kupující provést jako registrovaný i neregistrovaný zákazník.

 

3.6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu potvrzení o obdržení objednávky, které je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Po obdržení objednávky prodávající kupujícímu potvrdí přijetí objednávky a zahájení jejího zpracování – tímto je uzavřena kupní smlouva. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení dle předchozí věty. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo emailovou adresu prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

 

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.8. V případě, že by došlo k neočekávaným změnám termínu, resp. podmínek dodání zboží, nebo některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (včetně uvedené ceny zboží), nebo došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, bude kupující kontaktován za účelem dohody nad dalším postupem. V těchto případech není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Pozměněná nabídka prodávajícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu, např. na jeho emailovou adresu. Jestliže pozměněnou nabídku dle předchozí věty kupující bez zbytečného odkladu neakceptuje, je prodávající oprávněn nabídku zrušit (odstoupit od ní).

 

3.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

3.10. Spokojenost kupujícího s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Ty jsou kupujícímu zasílány pokaždé, když v internetovém obchodu nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem v internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujícího a analýz tržního postavení prodávajícího je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz společnost Heureka Group a.s.; tomu mohou být pro tyto účely předány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude kupujícímu dotazník dále zasílán.

 

4. Platba za zboží

 

4.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

 

4.2. Objednané zboží, včetně nákladů spojených s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit následujícími způsoby:

 

a)      dobírkou – platba v hotovosti při doručení zboží (může být účtován poplatek) – poté je kupní cena splatná při převzetí zboží; 

b)      převodem – kupující bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet prodávajícího u Fio banka, a.s., č. 2100968763 / 2010 (platby v CZK) nebo č. 2601081976 / 2010 (platby v EUR) ve lhůtě splatnosti (obvykle 7 dnů od uzavření kupní smlouvy); po připsání příslušné částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce;

c)      převodem přes službu GoPay – kupující bude přesměrován do internetového bankovnictví své banky, kde postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Po připsání příslušné částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce;

d)      platební kartou on-line – prostřednictvím platební brány GoPay, kdy kupující postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb;

e)      v hotovosti nebo platební kartou – při osobním odběru v odběrném místě (prodejna Citybikes) nebo ve výdejně zásilek.

 

4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího spotřebitele předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu prodávajícímu ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

4.5. Existuje-li taková zákonná povinnost, poté podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4.6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího po vyřízení objednávky prodávajícím.

 

 

5. Dodaní zboží

 

5.1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li zboží doručováno mimo území České republiky, bude kupující o nákladech spojených s balením a dodáním zboží informován prodávajícím.

 

5.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.3. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží v internetovém obchodě z následujících možností (podrobnosti jsou zveřejněny v internetovém obchodě):

 

a)      na adresu uvedenou kupujícím v objednávce,

b)      prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

c)      osobním odběrem v provozovně prodávajícího – nebude-li zboží kupujícím vyzvednuto nejpozději do 7 dnů ode dne oznámení prodávajícího, že je zboží připraveno k vyzvednutí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. O tomto neprodleně informuje kupujícího.

 

5.4. Je možné sjednat také osobní doručení technikem (zejména v případě objednání jízdního kola z důvodu seřízení). Tato služba je omezena pouze na doručení po Praze. Doručování probíhá zpravidla jednou týdně, vždy ve čtvrtek (po předchozí dohodě s kupujícím) a je zpoplatněna.

 

5.5. Zboží, které je označeno SKLADEM, je dodáváno obvykle do 1-3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Zboží, které je označeno SKLADEM U DODAVATELE, je dodáváno obvykle do 3-5 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak (expedice probíhá 2. - 3. den od objednání). V případě, že by došlo k neočekávaným změnám termínu dodání zboží, bude kupující informován o nejbližším možném dodání zboží. V mimosezóně (listopad-únor) se dodací lhůty zboží označeného SKLADEM U DODAVATELE mohou prodloužit až na týden vzhledem k delšímu plnění velkoobchodních košíků.

 

5.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že z důvodů na straně kupujícího není možné zboží doručit, má prodávající právo na náhradu škody ve výši odpovídající nákladům na dopravu a balnému.

 

5.7. Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí s prodávajícím problém konzultovat. Pokud je zásilka viditelně poškozená, zboží není kupující povinen převzít. Je však nutné s dopravcem sepsat reklamační protokol. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

 

 

6. Reklamace

 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a (je-li kupující spotřebitelem) § 2161 až 2174 občanského zákoníku a (je-li kupující spotřebitelem) zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

6.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kontakty

© 2022 Pelotony | Webdesign Next Vision